Om Uplevel

Hos Uplevel er vi specialister i analyse, strategi og kommunikation baseret på mere end 20 års erfaring fra en række af de største virksomheder i Danmark og Norden. Vi har ikke færdiglavede koncepter eller løsninger, som vore kunder skal passes ind i. Vi kommer med os selv og en tro på, at vores tilgang og erfaring, kombineret med kundens indsigt gør, at vi kan skabe de bedste resultater sammen.

Logo skiltEn række associerede konsulenter med meget stor erfaring indenfor hver deres felt gør, at vi aldrig går på kompromis, men altid tilbyder vores kunder den bedste rådgivning. Vi har ikke et større antal talentfulde unge mennesker, der sidder og kopierer skabeloner hjemme på kontoret. Hos os får man altid en erfaren konsulent, med hands-on erfaring sat på opgaven.

Vi bruger tid på at sætte os ind i vores kunders behov, så vi er sikre på, at den løsning – vi leverer – også er en løsning, der giver den største værdi og kan anvendes direkte i din virksomhed. Derfor plejer vi at sige, at vi ikke arbejder for vores kunder – vi arbejder med dem.

Som rådgivningsvirksomhed arbejder vi med analytisk og strategisk rådgivning, men varetager ofte også mange af de kommunikationsopgaver, som følger med. Vi dækker således hele spekteret fra den overordnede virksomhedsstrategi til selve udmøntningen i form af f.eks. konkrete kampagneaktiviteter eller anden kommunikation.

Profil

Hos Uplevel rådgiver og assisterer vi vores kunder i spørgsmål om analyse, strategi og kommunikation med henblik på at nå sine mål, få en større omsætning eller en bedre udnyttelse af de ressourcer, som virksomheden allerede råder over.

Ole Keinicke Christensen

Ole Keinicke Christensen, cand. polit. (ejer)

Bag Uplevel står Ole Keinicke Christensen, der i mange år har arbejdet som senioranalytiker, chefanalytiker og strategisk partner i nogle af de største virksomheder i Danmark. Idéen bag Uplevel er således at tilbyde mindre virksomheder den samme professionelle analytiske sparring og rådgivning, som store virksomheder nyder godt af, men på et niveau, som passer til den enkelte virksomhed.

Siden starten i 2013 har vi således hjulpet en lang række af vore kunder både strategisk og i praksis.

Oprindeligt fokuserede vi på rådgivning om og gennemførelse af kunde- og markedsanalyser samt strategi, men der har blandt vores kunder vist sig et behov for at kunne omsætte viden fra analysen til praksis f.eks. i form af forskellige kommunikationstiltag. Lige fra udvikling af hjemmeside og markedsføring til udvikling af kampagner og content marketing. Derfor er en stor del af vores forretning i dag baseret på kommunikation og markedsføring.

Vi tager udgangspunkt i en holistisk tilgang til dig og din virksomhed og finder den løsning, der passer bedst til de konkrete udfordringer, du står med. På den måde sikrer vi, at det resultat vi kommer frem til, er det rigtige for dig som kunde.

Almindelige forretningsbetingelser

A. Aftalegrundlaget

§1 Almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på tilbud og kontrahering i forbindelse med opgaveløsninger.

Stk. 2 Fravigelse af bestemmelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse skal ske.

§2 Ved kundens udbud forstås dennes opfordring til at fremkomme med tilbud på en opgave. Konsulentens tilbud afgives på grundlag af de oplysninger og krav, som er indeholdt i udbudsmaterialet, samt nærværende forretningsbetingelser.

§3 Aftale om udførelse af opgaveløsninger træffes ved skriftlig kontrakt på grundlag af udbud og til- bud, som antages af kunden.

Stk. 2 Kontrakten skal indeholde bestemmelser om alle væsentlige forhold, herunder beskrivelse af om-fanget af ydelser, honorarform samt tidsramme.

Stk. 3 Kontrakten skal indeholde aftale om opgaveansvarlige samt eventuelle kontaktpersoner hos opdragsgiver og konsulent. Kunden skal oplyse navnene på personer, der har fuldmagt til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdet eller yderligere ydelser, som kunden ønsker udført.

Stk. 4 Det er en forudsætning, at kunden stiller alt eksisterende materiale af betydning for opgavens løsning til rådighed for konsulenten.

B. Opgavens udførelse

§4 Hvis aftalen eller grundlaget for aftalen ikke yder tilstrækkelig vejledning for opgavens udførelse, skal konsulenten indhente kundens afgørelse her- om.

§5 Kunden kan for egen regning bestemme, at der nedsættes en styregruppe og/eller en faglig følgegruppe. Konsulenten er forpligtet til at deltage i periodiske møder med sådanne styre-/følgegrupper til belysning af opgavens status.

§6 Konsulenten er berettiget til at lade arbejdet eller dele heraf udføre ved andre firmaer, ligesom konsulenten kan antage personer til at udføre arbejdet.

Stk. 2 Konsulenten hæfter for underleverandørens ydelser på samme måde, som for egne forhold.

C. Ændringer af opgaven

§7 Kunden er berettiget til at lave ændringer i opgaven, når disse er nødvendige eller har naturlig sammenhæng med opgavens løsning. Konsulenten er berettiget til at udføre sådanne ændringer, med mindre kunden påviser særlige forhold, der begrunder at opdragsgiver lader tredjemand udføre arbejdet.

Stk. 2 Parternes eventuelle krav om ændring af pris, tid og andre forhold i forbindelse med ændring af opgaven skal fremgå af skriftligt tillæg til kontrakten. Ekstraarbejder i forbindelse med ændringer i aftalen honoreres som timebetaling efter medgået tid ved opgavens løsning, såfremt der ikke aftales andet.

Stk. 3 Krav om ændringer skal fremsættes skrift ligt. Der skal gives konsulenten rimelig tid til at svare på, om han vil udføre ændringerne, samt betingelserne herfor jfr. stk. 2.

D. Betaling

§8 Betaling sker som udgangspunkt enten som fast pris i forbindelse med afgivet tilbud eller som timebetaling for medgået tid til opgavens løsning. Timesatsen eller det faste tilbud skal fremgå af kontrakten.

Stk. 2 Såfremt der er tale om timebetaling, omfatter beløbet alene honorering af den tid, der er anvendt til opgavens udførelse i henhold til de aftalte timesatser. Herudover har kunden pligt til at honorere udlæg, som konsulenten anviser eller afholder på kundens vegne i forbindelse med opgavens udførelse.

Stk. 3 Såfremt der er tale om fast pris, indgår samtlige udgifter for konsulenten i det aftalte beløb. Kunden kan kun forlange beløbet revideret i det omfang der sker ændringer i aftalens forudsætninger eller ændringer af arbejdet. Udlæg, som kun- den skal honorere ud over den faste pris, skal fremgå af kontrakten, eller der skal være taget forbehold herfor i kontrakten.

§9 Ved aftale om fast pris aftales en tidsplan med angivelse af rater. Raterne forfalder til betaling 14 dage efter modtagelse af faktura.

§10 Ved timebetaling har konsulenten en gang hver kalendermåned krav på betaling for allerede udført arbejde samt eventuelle udlæg. Beløbet forfalder til betaling14 dage efter modtagelsen af faktura.

Stk.2 Såfremt der er aftalt timebetaling kan kunden ved opgavens aflevering, forlange dokumentation og specifikation for timeforbrug og øvrige udgifter ved opgavens løsning.

§11 Tilgodehavender forrentes fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt kunden ikke betaler forfaldne beløb senest 8 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav, er konsulenten berettiget til at standse arbejdet og betragte dette som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

§12 Kunden kan ved konsulentens konkurs, rekonstruktion eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, straks stoppe betalingerne.

§13 Medmindre andet er angivet indeholder beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

E. Tidsfrister og tidsfristforlængelse

§14 Kunden kan kræve forlængelse af tidsfrister, når ham påhvilende ydelser eller beslutninger forsinkes som følge af begivenheder, som han ikke selv er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset ved kontraktens indgåelse.

§15 Er der fastsat en frist for opgavens løsning og aflevering til kunden, kan konsulenten kræve forlængelse af tidsfristen, hvis kunden har krævet ændringer i arbejdet, og disse ændringer forsinker udførelsen af arbejdet, eller hvis kundens forhold i øvrigt er årsag til forsinkelsen.

Stk.2 Konsulenten kan kræve forlængelse af fristen på grund af forsinkelsesårsager, som konsulenten ikke selv er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset ved kontraktens indgåelse.

F. Aflevering og afleveringsforretning

§16 Arbejdet anses for afleveret, når det tilgår kunden.

Stk. 2 Kunden kan dog inden 3 uger efter arbejdets aflevering indkalde til en afleveringsforretning. Mangler som påvises ved denne afleveringsforretning er konsulenten pligtig at afhjælpe. Kunden skal skriftligt angive hvilke mangler han vil påberåbe sig.

Stk. 3 Mangler, som ikke påvises og kræves af- hjulpet ved afleveringsforretningen, kan kunden ikke senere påberåbe sig.

Stk. 4 Der skal gives konsulenten en rimelig frist til afhjælpning af mangler. Ved fastsættelsen af fristen skal der tages hensyn til manglernes art og omfang og til forholdene i øvrigt.

Stk. 5 Efter afhjælpning af manglerne, anses arbejdet for endeligt afleveret.

G. Data, ophavsret og offentliggørelse

§17 Konsulenten er forpligtet til at udvise diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold og forretningshemmeligheder, som han måtte få kendskab til under udførelse af opgaven.

§18 Konsulenten har ophavsretten til det af konsulenten i forbindelse med opgaven udarbejdede materiale. Kunden er berettiget til at anvende materialet i det omfang det er forudsat at skulle ske, når henses til opdragsgivers sædvanlige virksomhed.

§19 Konsulenten må ikke uden kundens samtykke offentliggøre det udarbejdede materiale eller dele heraf. Kunden orienterer konsulenten forud for offentliggørelse af det udarbejdede materiale.

Stk. 2 Ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale eller dele heraf skal konsulentens navn eller virksomhed anføres og ophavsretslovens § 3 i øvrigt respekteres (droit de respect og droit pater nite).

H. Misligholdelse

§20 Ved væsentlig misligholdelse er den skadelidte part berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder – men ikke begrænset til – at hæve kontrakten og kræve erstatning efter dansk rets al mindelige regler.

Stk. 2 Uplevels erstatningsansvar kan ikke overstige honoraret for udførelsen af den pågældende opgave og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Uplevels erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af opgaven.

I. Tvister og lovvalg

§21 Kontrakter reguleres efter dansk ret.

§22 Uoverensstemmelser mellem parterne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, og aftaler parterne ikke voldgift, jf. stk. 2-4, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol.

Stk. 2 Er parterne enige om at tvisten skal afgøres ved voldgift, finder stk. 3 og 4 anvendelse.

Stk. 3 Voldgiften sammensættes af 3 medlemmer. Hver part udpeger inden 30 dage fra beslutningen om voldgift en voldgiftsmand. Inden yderligere 1O dage udpeger voldgiftsmændene en opmand. Kan enighed om udpegning af opmand ikke opnås, ud peges opmanden af præsidenten for Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter gældende ret og fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige principper.

Stk. 4 Voldgiftsretten træffer tillige afgørelse om omkostningernes fordeling ved voldgiftsrettens behandling af sagen.

 

Version 01.16 – Erstatter alle tidligere versioner.